உலகத் தமிழர் சதுரங்க ஒன்றியம் சர்வதேச ரீதியாக நடாத்திய வயது எல்லை அற்ற (open) சதுரங்க சுற்றுப் போட்டி விபரங்கள்

Second World Online Tamil Chess Tournament Summary
Second World Online Tamil Chess Tournament winners